Algemene Voorwaarden


1. Definities

a: Defendershop : de gebruikers van deze algemene voorwaarden en hierna gezamenlijk en hierna te noemen als verkoper. 
b: Koper: natuurlijk- of rechtspersoon alsmede zijn of haar rechtsopvolger(s) die een overeenkomst aangaat met verkoper. 
c: Gekochte: goederen en/of diensten die ingevolge een overeenkomst tussen verkoper en koper zijn geleverd of geleverd dienen te worden. 
d: Overeenkomst: de gemaakte afspraak tussen koper en verkoper inzake de levering en betaling van het gekochte. 

2. Algemeen 
a: Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van verkoper. 
b: Van onze voorwaarden wordt niet afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper zijn niet van toepassing. In geval van afwijking of aanvulling blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. 
c: Misbruik van bestelmogelijkheden van verkoper en de door haar toegepaste systemen worden niet geaccepteerd. Alle verstrekte informatie is voorbehouden aan verkoper. Verkoper zal zich bij misbruik inzetten om hier een klacht van in te dienen bij de daartoe aangewezen instanties. 
d: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van verkoper alsmede op alle door verkoper met koper gesloten overeenkomsten. 
e: Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 
f: Gebruikte onderdeelnummers dienen slechts ter referentie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
g: Aan afbeeldingen van onderdelen kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen gelden slechts ter identificatie van onderdelen. Geleverde onderdelen kunnen in geringe mate afwijken van de afbeelding. 
h: Door het niet retour zenden van het gekochte zoals gemeld in artikel 6 lid b, verklaart koper zich akkoord met deze algemene voorwaarden. 

3. Prijzen 
a: De prijzen die door verkoper worden verstrekt, hetzij online, mondeling, schriftelijk, of op elke andere wijze, zijn vrijblijvend. Verkoper behoudt zich overigens het recht voor om prijzen te wijzigen. 
b: Indien de prijzen van de producten van verkoper hoger blijken te zijn dan op de website vermeld, ontvangt de klant bericht hiervan. De klant is gerechtigd om in deze situatie de bestelling te annuleren, mits binnen 3 dagen na verzending van het bericht. 
c: De prijzen van de producten worden weergegeven in Euro`s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Aan deze prijzen kunnen echter geen rechten worden ontleend. 

4. Bestellen 
a: Bestellingen kunnen uitsluitend gedaan worden middels onze bestelsite of per e-mail.
b: Misverstanden die optreden door gebruik van de moderne communicatiemiddelen, als internet en e-mail, bij bestellingen en mededelingen kunnen niet verhaald worden op verkoper. 
c: Indien verkoper een bestelling niet accepteert, of voorwaarden aan de levering wil verbinden, wordt dit binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling aan de desbetreffende klant meegedeeld. 

5. Levering 
a: Verkoper is niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies van artikelen tijdens de verzending. Als alternatief kan de bestelling gratis worden afgehaald in ons pand te Strijen. 
b: Een lange levertijd voor specifieke producten geeft de klant in geen geval recht op een schadevergoeding, in welke vorm dan ook. Indien verkoper een lange levertijd voorziet wordt dat aan de desbetreffende klant meegedeeld. Indien verkoper voorziet dat een levering op redelijke termijn niet mogelijk is, wordt de klant de keuze gesteld om de bestelling te annuleren, dan wel in stand te houden. 

6. Garantie
a: Voor wat betreft de door verkoper geleverde en gefactureerde nieuwe of gereviseerde zaken geldt een garantietermijn zoals de leverancier van deze zaken heeft vastgesteld. Verkoper garandeert in ieder geval gedurende 12 maanden na factuurdatum de door haar geleverde en gefactureerde zaken. Garantie geldt voor materiaalfouten, fouten in fabricage en/of passing, evenwel slechts nadat een garantieclaim door verkoper is geaccepteerd. 
b: Ter garantie aangeboden zaken dienen op kosten van koper te worden aangeboden aan verkoper. 
c: Kosten voor montage en demontage worden niet door verkoper vergoed.
d: Kosten voor verzending van ter garantie aangeboden zaken aan de fabrikant komen voor rekening van verkoper; indien de garantieclaim door de fabrikant, onder overlegging van diens onderzoeks- en conclusierapport, wordt afgewezen, komen deze verzendkosten alsmede eventuele onderzoekskosten van de fabrikant voor rekening van de koper. Deze kosten worden afzonderlijk door verkoper gefactureerd aan koper. Verkoper kan in deze gebruik maken van het recht van retentie. 
e: De garantie bestaat uitsluitend uit het repareren van het gekochte, het kosteloos ter beschikking stellen van eenzelfde zaak, danwel het crediteren van het oorspronkelijk betaalde bedrag, een en ander ter keuze van verkoper en eventueel onder aftrek van een deel van de factuurprijs inzake de reeds in gebruik zijnde tijd. Bij het ter beschikking stellen van eenzelfde zaak vervalt de defecte zaak aan verkoper. 
f: Garantieclaims worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze worden ingediend door de oorspronkelijk op de factuur vermelde koper, na overlegging van de originele factuur. 
g: Geen aanspraak op garantie kan worden gedaan indien:
1.Koper de door verkoper geleverde goederen niet volledig heeft betaald.
2. Koper niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na openbaring van het gebrek, verkoper in kennis heeft gesteld van het gebrek.
3. Het verkochte door koper of derden is bewerkt, hieronder begrepen chiptuning en opvoering- Het voertuig waarin of waarop het gekochte is gemonteerd, na montage, oneigenlijk is gebruikt, is gebruikt in wedstrijdverband of is gebruikt op kennelijk ondeskundige wijze, waardoor het verkochte defect of beschadigd is geraakt.
4. Door anderen dan verkoper of fabrikant is getracht het defect te verhelpen of anderszins is bewerkt.
5. Identificatienummers en/of -letters niet meer leesbaar zijn of veranderd.
6. Sprake is van normale slijtage.
h: Inzake een garantieclaim is verkoper nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde inkomsten of immateriële schade. 
i: Reparatie of vervanging na een geaccepteerde garantieclaim doet de garantieperiode niet verlengen. 

7. Retourname van goederen 
a: Koper is verplicht het gekochte direct bij aflevering te controleren op eventuele zichtbare gebreken of beschadigingen, in het bijzijn van de bezorger voordat de zending wordt geaccepteerd door de klant. Eventuele gebreken worden afgestemd met de bezorger of de klant weigert het pakket. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen aan de koper. Eventuele reclames inzake het vorige lid dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het gekochte schriftelijk of per e-mail bij verkoper te worden gemeld. 
b: Koper kan binnen zeven dagen na factuurdatum het gekochte retourneren mits ongebruikt en in onbeschadigde en onbezoedelde originele verpakking en na overlegging van de originele factuur en het betalingsbewijs in de vorm van een pinbon of een kopie van de bankoverschrijving. In dit geval crediteert verkoper het volledige aankoopbedrag van het gekochte aan koper met uitzondering van de eventuele verzend en verpakkingskosten. Retouren na zeven dagen na factuurdatum worden belast met een verwerkings- en administratietoeslag van 15% met een minimum van €25,- exclusief BTW. Retouren na 31 dagen na factuurdatum worden geweigerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
c: Speciaal voor koper bestelde goederen alsmede elektronische goederen, geleverde diensten en drukwerk worden nimmer retour genomen en/of gecrediteerd. 

8. Eigendomsvoorbehoud 
a: De door de klant bestelde producten worden pas eigendom van de klant indien aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan. 

9. Overmacht 
a: Indien er sprake is van overmacht behoudt verkoper zich het recht voor bestellingen op te schorten dan wel te ontbinden. Verkoper is verplicht de klant hiervan in kennis te stellen. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit het opschorten of ontbreken van een overeenkomst ontstaan. 
b: Onder overmacht wordt verstaan dat er een tekortkoming is die niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld. 

10. Aansprakelijkheid 
a: Verkoper sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfs- gevolg- of vertragingsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door aantoonbare opzet of grove schuld van verkoper, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het factuurbedrag van het verkochte waarop het desbetreffende schadegeval betrekking heeft. 
b: Indien en voor zover in weerwil van het vorige artikel nog enige aansprakelijkheid op verkoper mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor verkoper is verzekerd.

Copyright Defendershop